به باشگاه مشتریان مروارید پنبه ریز خوش آمدید

امتیاز و طرح های باشگاه مشتریان PMLM

امتیاز گیری
خریدها و فعالیت های شما موجب دریافت امتیاز خواهد شد. این امتیازات تحت عنوان "پی کوین" در حساب شما شارژ شده و میتوانید از آن در جمع آوری جوایز استفاده کنید. توجه کنید پی کوین ها قابل انتقال و خرید و فروش نیست و تنها از طریق گردونه های جوایز می توانید آن ها را نقد کنید. نام گذاری، ساختار امتیازات و شیوه جمع آوری آن در جدول زیر ترسیم شده است.

نوع امتیاز شیوه جمع آوری ماندگاری
پی کوین خرید خرید محصولات موجب خواهد شد که حساب کاربری شما با پی کوین شارژ شود.برای هر محصول و برای هر مبلغ خرید شما مقدار مشخصی پی کوین در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری این امتیاز از نماینده فروش PMLM بخواهید تا اطلاعات فاکتور خرید شما را در میز کار خود ثبت کند کلیه این پی کوین ها در پایان هر ماه ، صفرمی شوند! پس برای از دست ندادن جوایز سعی کنید نتکوین های خود را برای جمع آوری جوایز استفاده کنید.
پی کوین مهارت برای ثبت نام، اولین خرید و تکمیل پروفایل میزان مشخصی پی کوین در نظر گرفته شده است که به صورت خودکار در حساب شما شارژ خواهد شد. همچنین با شرکت در نظرسنجی ها میتوانید پی کوین های بیشتری جمع آوری کنید
امتیازوفاداری بصورت خودکار برای هر ماه عضویت شما در باشگاه، میزان مشخصی پی کوین در حساب شما شارژمی شود.
امتیازات هیجان انگیز درمناسبت های خاص ، مسابقات و چالش هایی را طراحی می کنیم و شما با شرکت در این چالش های می توانید پی کوین بیشتری جمع آوری کنید. منتظر اتفاقات هیجان انگیز زیادی در این قسمت باشید. حتی ممکن است حساب شما بصورت تصادفی مملو از پی کوین شود!
امتیاز ذخیره اگر نتوانستید پی کوین های خود رامصرف کنید نگران نباشید. 5 تا 15 درصد از پی کوین های باقیمانده و خرج نشده ی شمابه ماه بعد منتقل می شود. امتیازات ذخیره ی شما هر 6 ماه یکبار صفر خواهد شد.
امتیاز تجمعی شما پی کوین های زیادی جمع آوری ومصرف خواهید کرد. اما ما جمع تجمعی آن را برای شما در امتیاز تجمعی شما ذخیره میکنیم. امتیاز تجمعی نشان دهنده ی میزان کل پی کوین هایی است که جمع آوری میکنید. با این امتیاز نمی توانید اقدام به جمع آوری جایزه کنید اما هر چه این امتیاز بیشتر باشد رده ی عضویت شما بالاتر خواهد بود و راه های بیشتری برای جمع آوری پی کوین برای شما باز می شود.

 


طرح امتیازی
جدول زیر نشان دهنده ی میزان امتیازی است که شما بصورت خودکار یا بر اساس فعالیت های خود دریافت خواهید کرد. این جدول در بازه های زمانی 3 ماهه بروز خواهد شد و ممکن است دستخوش تغیراتی شود.

 

 

 

نوع امتیاز فعالیت میزان پی کوین حداقل رده برای استفاده از این پی کوین توضیحات

پی کوین های خرید

ثبت خرید هر محصول

محصولات تند مصرف : 5

محصولات عادی: 10

محصولات کند مصرف : 20

ندارد

در پایان ماه صفر می شود

هر 10000 تومان خرید

1 ندارد

در پایان ماه صفر می شود

پی کوین های مهارت

تکمیل پروفایل

5 ندارد

همیشه ثابت میماند.

ثبت نام

5 ندارد

یکبار مصرف. در پایان ماه اول صفر میشود.

ثبت اولین خرید

5 ندارد

شرکت در نظرسنجی ها

5

دوستاره

در پایان ماه صفر می شود

پی کوین های وفاداری

هر ماه همراهی

هر ماه 5 امتیاز به عنوان امتیاز همراهی در نظر گرفته می شود. یعنی پایان ماه اول 5امتیاز، پایان ماه دوم 10 امتیاز و پایان ماه سوم 15 امتیاز. اگر در ماه چهارم خریدی رخ ندهد این امتیاز مجدد صفر می شود.

تاریخ تولد

10 ندارد

در پایان ماه صفر می شود

پی کوین های هیجان انگیز

تولد شرکت

4 ندارد

در پایان ماه صفر می شود

لانچ محصول جدید

10

دوستاره

در پایان ماه صفر می شود

اعیاد 5 ندارد

در پایان ماه صفر می شود

امتیازات چالش ها و مسابقات

10

در هر چالش یا مسابقه بصورت مجزا تعیین می شود

در پایان ماه صفر می شود